Ciljevi

  • prepoznavanje i razumijevanje ljudskih prava žena zbog njihovog unapređivanja i razvijanja, te stvaranje jednakih uvjeta za participaciju žena na svim razinama političkog, kulturnog, društvenog i gospodarskog života;
  • zaštitu, promicanje i unapređivanje ljudskih prava i sloboda, kao izraz osnovnih potreba i težnji svakog ljudskog bića;
  • poticanje samoorganiziranja građana/ki u izgradnji civilnog društva, te pokretanje građanskih inicijativa kojima će građani/ke sudjelovati u oblikovanju zajednice po vlastitoj mjeri, interesima i potrebama.