Programi

  • prikupljanje informacija o korištenju, kao i o zaštiti ženskih ljudskih prava i ljudskih prava uopće;
  • davanje savjetodavne pravne pomoći iz polja ženskih ljudskih prava, i dječjih prava;
  • priprema i izdavanje letaka, plakata i drugog promotivnog materijala, izdavanje brošura, knjiga;
  • provođenje akcija za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva
  • organiziranje seminara, javnih tribina, okruglih stolova, radionica, javnih protesta, konferencija za tisak, kampanja, javnih manifestacija i kulturno-zabavnih priredbi;
  • organiziranje igara na sreću i osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u cilju prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava u skladu s posebnim propisima radi ostvarivanja ciljeva Udruge;
  • suradnja sa drugim nevladinim udrugama na teritoriju RH i inozemstvu kao i sa nadležnim tijelima vlasti i institucijama;
  • sudjelovanje u radu Ženske mreže Hrvatske, te sudjelovanje u kampanjama i akcijama Mreže i drugih koordinacija i koalicija čiji ćemo članovi biti.